Föräldrarnas åtaganden

Följande åtaganden har man som förälder i kooperativet:

Jour

Varje familj är  jourhavande en vecka i taget enligt ett rullande schema (en–två gånger per år, beroende på hur många familjer det finns på förskolan). Under sin jourvecka ringer man till förskolan varje morgon för att ta reda på om man ska komma in eller ej. Detta system gör att aktiviteter sällan behöver ställas in. Dessutom ger det föräldrarna god inblick i den dagliga verksamheten, och barn, personal och föräldrar lär känna varandra bättre.

Städdag

Den löpande städningen på förskolan sköts av anställd städpersonal. Grovstädning (t ex fönstertvätt och rengöring av leksaker) och lättare hantverksuppgifter sköts dock av föräldrarna på städdagen en gång per termin. Städdagen brukar vara en lördag mellan kl 10 och 14. En förälder från varje familj förväntas delta.

Styrelseuppdrag

Styrelsen består av åtta föräldrar med olika ansvarsområden. Som styrelseledamot sitter man i två år (ordföranden väljs dock på ett år i taget). Styrelsen sammanträder en gång varje månad, förutom i juli. Styrelseledamöterna arbetar ideellt men är befriade från jouren.